Kompetensförsörjning

Kompetens

En nyckelfaktor för att kunna växa är att hitta rätt kompetens till företaget. Det är något så gott som samtliga våra medlemmar uttrycker att de ser som en utmaning.

Gävleborg och Dalarnas län är industritunga och här sker stora förändringar i och med ny teknik, allt mer automatisering och digitalisering som styr produktionen. Jämfört med snittet i Sverige har vi en högre andel åldrande befolkning. Vi ser ett tydligt behov av kompetensväxling hos många av våra företag.
  • Utbildningsnivån är låg i båda länen jämfört med resten av Sverige. För invånarna (ålder 25-64 år) i Gävleborg och Dalarnas län har bara ca 32 % en efter gymnasial utbildning detta ställt mot rikssnitt på ca 42 %.
  • Arbetslösheten är lägre i Dalarna (6,8%) men hög i Gävleborg (11%).
  • Endast ca 12% av de som läser på högskolan i Gävle eller Dalarna som bor kvar i länet 10 år efter avslutad examen.
Handelskammaren arbetar med att få en större samverkan mellan näringslivet och utbildningsväsendet, obalansen som finns vad det gäller tillgången på välutbildad arbetskraft inom våra län innebär stora utmaningar för den framtida kompetensförsörjningen.

Integration och mångfald

Vi måste ta vara på den grupp av nyanlända som kommer hit och besitter kompetens som vi annars har svårt att hitta. Många av de personer som kommer hit besitter kunskaper och erfarenheter av marknader som våra företag vanligtvis kan har svårt att komma in på.

Genom att lyfta goda exempel från företag som tagit in ny kompetens och berätta om vad det genererat kan vi inspirera andra att våga ta steget och göra det samma.

Vi arbetar aktivet för att inkludera nyanlända i vårt nätverk för att öka såväl deras som vårt egen nätverk. Samverkan med andra organisationer så som Regionerna, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelserna.

Kompetensförsörjning och integration - Mellansvenska Handelskammaren