God infrastruktur är en förutsättning för att lyckas


I Gävleborg och Dalarna är Mellansvenska handelskammaren den viktigaste privata remissinstansen för infrastrukturfrågor.

Arbetet bedrivs på en bred front och på flera nivåer, lokalt, regionalt och centralt. Representanter från medlemsföretagen med god insyn i infrastrukturfrågor samverkar genom Handelskammaren och för en dialog med kommunförbund, Vägverket, Banverket, angränsande regioner med flera för att anslagna medel ska ge maximal nytta för vår region. Vi svara även på remisser från nämnda instanser och angränsande regioner. 

Trafikkommittén

Mellansvenska Handelskammaren fungerar som remissinstans i trafikärenden och planer som utarbetas av riksdag och regering.
 
Trafikverket, Region Dalarna och Region Gävleborg upprättar planer för framtida åtgärder, förbättringar och utbyggnader. Till detta behöver man inspel från nyttjarna av infrastrukturen, dvs våra medlemmar som dagligdags är helt beroende av god infrastruktur.
 
Trafikkommittén som bildats av Mellansvenska Handelskammaren en sammanslutning av näringslivet där vi diskuterar regionala trafikfrågor och agerar remissinstans och bollplank till bl.a. Trafikverket. Kommittén består av näringslivet där kommun, regionerna och Trafikverket har en adjungerande roll. Frågor som vi arbetar med t ex är BK4 (tyngre bärighet på väg för tyngre transport), pålagor (kilometerskatt som ett exempel som ökar kostnaden för t ex industrin) och även prioriterade vägavsnitt.
 
Mellansvenska Handelskammarens Trafikkommitté är en mycket viktig gruppering för Trafikverket (upp mot Riksdag och Regering). Viktigt som remissinstans och viktiga partners för att skapa rätt åtgärder och planer av vårt vägnät. Trafikkommittén välkomnar fler deltagare i detta unika nätverk. Deltagande företag är t ex Holmen, Stora Enso, SSAB, och Dalafrakt.
 
Vill du vara med i vår Trafikkommitté – kontakta oss på 026-66 20 80 eller mejla.

Bärighetsråd & Godstransportråd

Bärighets- och godstransportråden grupperingar som leds av Trafikverket och sträcker sig även över norra Sverige. Här deltar Mellansvenska Handelskammaren som representant för vår trafikkommitté. Frågorna som behandlas i dessa råd handlar om att skapa länsövergripande planer som fungerar för våra invånare och företag.
 

Infrastruktur och Trafikkommitté - Mellansvenska Handelskammaren

Våra kommittéer

Gävleborgs län:

Lars-Axel Gustavsson, Gävleborgsåkarna, ordförande
Håkan Alexandersson, Stora Enso
Anders Andersson, Schenker AB
Magnus Berglund, Skogsåkarna i Mellansverige AB
Thomas Ehlin, Gävle Galvan Varmförzinkning AB
Andreas Garp, Handelskammaren, sekreterare
Mats Johansson, AB Sandvik Materials Technology
Anders Malm, VS Trafik AB
Mikael Näslund, LRF
Hans Olsson, Skogsägarna Mellanskog
John Samuelsson, Korsnäs AB
Esbjörn Sandbäck, Holmen Skog
Fredrik Svanbom, Gävle Hamn

Adjungerade:

Magdalena Berglin, Region Gävleborg
Agneta Löf, Vägverket Region Mitt
Susanne Åslund, Banverket

Dalarnas län:

Håkan Alexandersson, Stora Enso, ordförande
Claes Annerstedt, Dalatrafik
Bo Arketeg, Sveaskog Förvaltning AB
Andreas Garp, Handelskammaren, sekreterare
Joacim Johansson, Stiftelsen Idrefjäll
Dan Nordqvist, SSAB Tunnplåt AB
Hans Olsson, Skogsägarna Mellanskog
Jakob Staland, Skogsåkarna i Mellansverige AB
Krister Söderstam, Åkeriföreningen Mittåkarna
Håkan Westerberg, Dagab AB

Adjungerade:

Lars Nord, Vägverket
Kent Söderlund, Region Dalarna
Susanne Åslund, Banverket