Svenska English

Mellansvenska Handelskammarens historia börjar i förra seklets början

 
En dag i början av 1900-talet när grosshandlaren Ernst Engwall, Importaktiebolaget Vict. Th. Engwall & C:o (med varumärket Gevalia), var på en av sina många tjänsteförrättningar i England och Tyskland kom det för honom att Gävleborg, i likhet med Stockholm, Göteborg och Malmö, behövde en handelskammare. Ernst diskuterade frågan med vännen Johan Rettig, konsul i Gävle och 1905 – i samband med Gefle Köpmannaförenings 20-årsjubileum – togs frågan upp till bredare diskussion.
 
Vid ett möte på Gävle slott den 17 februari 1906, med ”representativa inbjudna”, beslutades att tillsätta en kommitté för frågans fortsatta handläggning. Landshövding Hugo Hamilton valdes till kommitténs ordförande och den 27 maj 1907 konstituerades ”Föreningen till upprätthållande av handelskammaren i Gefle” på Gävle slott. Bruksägaren Anders Henrik Göransson i Sandviken utsågs till ordförande och Ernst Engwall till vice ordförande.
 

Stort intresse för handelskammare i Gävleborg

Vid utgången av 1907 hade Kammaren 149 medlemmar. Intresset för en handelskammare i Gävleborg var så stort att tecknandet av medlemskap kom att trygga Handelskammarens ekonomi för hela tre år framåt!
 
Till stöd för ordförandens och kansliets arbete inrättades en fullmäktigekrets om 18 platser. Ledamöterna rekryterades från hela länet och utsågs efter branschinriktning, företagsstorlek och geografisk hemvist; allt för att kretsen skulle få en så bred representation som möjligt.
 

Gefleprofiler i långa rader

I Mellansvenska Handelskammarens första arbetsutskott satt idel Gefleprofiler, bland andra skeppsredare O.A.Brodin, grosshandlare Gustaf Delin och grosshandlare Herman Sandelin. Suppleanter var disponent Elam Höglund och grosshandlare C.A. Ohlson från Söderhamn. Handelskammarens första sekreterare och verkställande tjänsteman var fil. dr. Holger Rosman vid Kungligt Kommerskollegium, som senare kom att bli direktör för Stockholms Handelskammare.
 
1908 anslöt sig även näringsidkare i Uppland och Dalarna, varefter Geflekammaren fick namnet ”Handelskammaren i Gefle, för Gefleborgs län, Upland och Dalarne”.