Hållbarhet

Hållbarhetsnätverk

Hållbarhet är ett annat av Mellansvenska Handelskammarens fokusområden, starkt förknippat med det infrastrukturarbete som vi gör. Vi ser också att vikten av hållbara produkter och företag är en förutsättning för att lyckas på den globala marknaden på lång sikt.
 
Enligt World Economic Forums riskrapport för 2017 är 4 av 5 globala risker som toppar listan kopplade till klimatfrågan. Det påverkar vår ekonomiska tillväxt och världens stabilitet. Klimatfrågan är en rättvisefråga. Rättvisefrågorna är starkt kopplade till världsläget.
 
Nuvarande globala utsläpp av växthusgaser uppgår nästan till 50 gigaton varav 25 procent kommer från elektricitet, 50 procent från transport-, industri- och byggnadssektorn och de återstående 25 procent från jord- och skogsbruket.

Det är resultatet av de utsläpp som skett historiskt som vi ser idag i temperaturökningen. Det beror på att växthusgaserna ackumuleras i atmosfären och har en livslängd mellan 5-200 år. Det betyder att vi måste vidta åtgärder nu för att minska utsläppen och uppnå 2 graders målet, för planetens överlevnad.

Teknik finns, kunskap finns och viljan hos våra företag finns.
Men det saknas verktyg både internationellt och nationellt som uppmuntrar och skyddar det vi behöver för nödvändiga samhällsomställningar framöver. Här går företagen före. De har redan insett att deras överlevnad som företag bygger på att ligga i framkant. Vi har företag med högt ställda hållbarhetsmål och där innovation är en drivkraft som också bidrar till ökad lönsamhet. Företagen vet att hållbarhet och miljöfrågan bidrar till affärsnytta och ökad konkurrenskraft.
 
Många ligger steget före med sina högt ställda hållbarhetsstrategier och där affärsnytta och lönsamhet också ligger i fokus. Därför arbetar vi tillsammans med våra företag att skapa ett hållbarhetsnätverk. Ett nätverk där vi diskuterar möjligheten att växla upp, utbyter kunskap och erfarenheter och tillsammans sätter gemensamma mål.
 
I december 2016 höll Mellansvenska Handelskammaren tillsammans med utvalda medlemmar en regional riksdagshearing ”Ett år efter Paris”. Hearingen syftade till att samla näringslivet och berätta hur klimatavtalet har påverkat företagens verksamheter. Här diskuterades även utmaningar och möjligheter för våra regioner att ta ytterligare ett kliv framåt i klimatarbetet och på så sätt stärka konkurrenskraften och tillväxten.
 
Något annat som lyftes var arbetet med nya klimatrapporteringslagen. Här har vi påbörjar ett arbete för att skapa förståelse för hur den nya lagen kommer att påverka företagen på kort och på lång sikt.
 
En viktig del handlar om att diskutera hur mindre företag och underleverantörer kan använda sig av lagen för att tala samma språk och svara upp till de större företagens krav.
 
Behovet av ett hållbarhetsnätverk är uppenbart och det är tydligt att det finns ett behov och en vilja bland företag att samverka och lära av varandra.

Hållbarhet och Hållbarhetsnätverk - Mellansvenska Handelskammaren